گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۹۵


بی‌زارم از آن آب که آتش نشود
در زلف مشوشی مشوش نشود
معشوقهٔ ما خوش است بیخوش نشود
آن سر دارد که هیچ سرکش نشود