گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۹۸


بیمارم و غم در امتحانم دارد
اما غم او تر و جوانم دارد
این طرفه نگر که هرچه در رنجوری
بیرون ز غمش خورم زیانم دارد