گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۰۰


پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
جان و دل عاشقان ز تو شادان باد
آنکس که ترا بیند و شادی نکند
سر زیر و سیه گلیم و سرگردان باد