گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۰۳


تا بنده ز خود فانی مطلق نشود
توحید به نزد او محقق نشود
توحید حلول نیست نابودن تست
ورنه به گزاف باطلی حق نشود