گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۰۶


تا در طلب مات همی کام بود
هر دم که برون ز ما زنی دام بود
آن دل که در او عشق دلارام بود
گر زندگی از جان طلبد خام بود