گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۰۹


تا گوهر جان در این طبایع افتاد
همسایه شدند با وی این چار فساد
زان گور بدان گور از آن رنگ گرفت
همسایهٔ بدخدای کس را ندهاد