گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۱۰


تا مدرسه و مناره ویران نشود
اسباب قلندری بسامان نشود
تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود
یک بندهٔ حق به حق مسلمان نشود