گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۱۳


تنها بمرو که رهزنان بسیارند
یک جان داری و خصم جان بسیارند
خصم جان را جان و جهان میخوانی
گولان چو تو در این جهان بسیارند