گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۱۴


تو جانی و هر زنده غم جان بکشد
هر کان دارد منت آن بکشد
هرجان که چو کارد با تو در بند زر است
گر تیغ زنی از بن دندان بکشد