گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۲۰


جان چو سمندرم نگاری دارد
در آتش او چه خوش قراری دارد
زان بادهٔ لبهاش بگردان ساقی
کز وی سر من عجب خماری دارد