گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۲۲


جان روی به عالم همایون آورد
وز چون و چگونه دل به بیچون آورد
آن راز که تاکنون همی بود نهان
از زیر هزار پرده بیرون آورد