گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۲۶


جانیکه در او از تو خیالی باشد
کی آن جان را نقل و زوالی باشد
مه در نقصان گرچه هلالی باشد
نقصان وی آغاز کمالی باشد