گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۲۷


جائیکه در او چون نگاری باشد
کفر است که آنجای قراری باشد
عقلی که ترا بیند و از سر نرود
سر کوفته به که زشت ماری باشد