گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳۰


چشمت صنما هزار دلدار کشد
آن نالهٔ زیر او همه زار کشد
شاهان زمانه خصم بردار کنند
آن نرگس بیدار تو بیدار کشد