گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳۴


جوزی که درونش مغز شیرین باشد
درجی که در او در خوش آیین باشد
چندین ز حسد شکستن آن مطلب
گر بشکنیش هزار چندین باشد