گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳۵


چون بدنامی بروزگاری افتد
مرد آن نبود که نامداری افتد
گر در خواهی ز قعر دریا بطلب
کان کف باشد که بر کناری افتد