گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳۶


چون خمر تو در ساغر ما در ریزند
پنهان شدگان این جهان برخیزند
هم امت پرهیز ز ما پرهیزند
هم اهل خرابات ز ما بگریزند