گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳۷


چون دیده بر آن عارض چون سیم افتاد
جان در لب تو چو دیدهٔ میم افتاد
نمرود صفت ز دیدگان رفت دلم
در آتش سودای براهیم افتاد