گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۱


چون شاهد پوشیده خرامان گردد
هر پوشیده ز جامه عریان گردد
بس رخت به خیل کاو گروگان گردد
گر سنگ بود چو کان زرافشان گردد