گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۴


چون نیستی تو محض اقرار بود
هستی تو سرمایهٔ انکار بود
هرکس که ز نیستی ندارد بوئی
کافر میرد اگرچه دیندار بود