گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۵


حاشا که دل از عشق جهانرا نگرد
خود چیست به جز عشق که آنرا نگرد
بیزار شوم ز چشم در روز اجل
گر عشق رها کند که جانرا نگرد