گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۶


خاک توام و خدای حق میداند
واجب نبود که از منت بستاند
ور بستاند دعا گری پیشه کنم
تا رحم کند پیش منت بنشاند