گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۸


خوابم ز خیال روی تو پشت بداد
وز تو ز خیال تو همی خواهم داد
خوابم بشد ودست بدامان تو زد
خوابم خود مرد چون خیال تو بزاد