گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۹


خواهم گردی که از هوای تو رسد
باشد که به دیده خاک پای تو رسد
جانم ز جفا خرم و خندان باشد
زیرا ز جفا بوی وفای تو رسد