گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵۱


خورشید که باشد که بروی تو رسد
یا باد سبک سر که به موی تو رسد
عقلی که کند خواجه گهی شهر وجود
دیوانه شود چون سر کوی تو رسد