گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵۴


خوش عادت خوش خو که محمد دارد
ما را شب تیره بینوا نگذارد
بنوازد آن رباب را تا به سحر
ور خواب آید گلوش را بفشارد