گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵۵


خون دل عاشقان چو جیحون گردد
عاشق چو کفی بر سر آن خون گردد
جسم تو چو آسیا و آبش عشق است
چون آب نباشد آسیا چون گردد