گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵۷


دانی صوفی بهر چه بسیار خورد
زیرا که بایام یکی بار خورد
بگذار که تا این گل و گلزار خورد
تا چند چو اشتران ز غم خار خورد