گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵۸


در باغ آیید و سبز پوشان نگرید
هر گوشه دکان گل فروشان نگرید
میخندد گل به بلبلان می‌گوید
خاموش شوید و در خموشان نگرید