گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۶۳


درد و زخم ار زلف تو در چنگ آید
از حال بهشتیان مرا ننگ آید
گوئیکه به صحرای بهشتم ببرند
صحرای بهشت بر دلم تنگ آید