گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۶۸


در عشق اگرچه خرده بینم کردند
در پیشروی اگر گزینم کردند
آمد سرما و پوستینیم نشد
گرچه همه شهر پوستینم کردند