گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۷۰


در عشق توام وفا قرین میباید
وصل تو گمانست و یقین میباید
کار من و دل خاصه در حضرت تو
بد نیست و لیکن به از این میباید