گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۷۵


در کام دل آنچه بود نفسم همه راند
هرگز نفسی نامه شرم نه بخواند
نفس بد من مرا بدین روز نشاند
من ماندم و فضل تو دگر هیچ نماند