گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۷۷


در کوی خرابات تکبر نخرند
مردی ز سر کوی خرابات برند
آنجا چو رسی مقامری باید کرد
یا مات شوی یا ببری یا ببرند