گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۷۹


در مدرسهٔ عشق اگر قال بود
کی فرق میان قال با حال بود
در عشق نداد هیچ مفتی فتوی
در عشق زبان مفتیان لال بود