گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۸۰


در می‌طلبی ز چشمه در بر ناید
جوینده در به قعر دریا باید
این گوهر قیمتی کسی را شاید
کز آب حیات تشنه بیرون آید