گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۸۱


در معنی هست و در عیان نیست که دید
در دل پیدا و در زبان نیست که دید
هستی جهان و در جهان نیست که دید
در هستی و نیستی چنان نیست که دید