گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۹۱


دل با هوس تو زاد و بودی دارد
با سایهٔ تو گفت و شنودی دارد
لاحول همی کنم ولیکن لاحول
در عشق گمان مکن که سودی دارد