گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۰۰


دل هرچه در آشکار و پنهان گوید
زانموی چو مشک عنبرافشان گوید
این آشفته است و او پریشان دانم
کاشفته سخنهای پریشان گوید