گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۰۲


دوش از قمر تو آسمان مینوشید
وز آب حیات تو جهان مینوشید
زان آب حیاتی که حیاتست مزید
در هرچه حیات بود آن مینوشید