گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۰۵


دی بنده بر آن قمر جانی شد
یک نکته بگفت و بحث را بانی شد
میخواست که مدعاش ثابت گردد
ثابت نشد آن و مدعی فانی شد