گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۰۹


دیوانه میان خلق پیدا باشد
زیرا که سوار اسب سودا باشد
دیوانه کسی بود که او را نشناخت
دیوانه به نزد ما شناسا باشد