گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۱۰


رفتم بدر خانهٔ آنخوش پیوند
بیرون آمد بنزد من خنداخند
اندر بر خود کشید نیکم چون قند
کای عاشق و ای عارف و ای دانشمند