گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۱۳


روز شادیست غم چرا باید خورد
امروز می از جام وفا باید خورد
چند از کف خباز و سفا رزق خوریم
یکچند هم از کف خدا باید خورد