گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۱۴


روز محک محتشم و دون آمد
زنهار مگو چونکه ز بیچون آمد
روزیست که از ورای گردون آمد
زان روز بهی که روزافزون آمد