گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۱۶


روزی که جمال آن صنم دیده شود
از فرق سرم تا به قدم دیده شود
تا من به هزار دیده بینم او را
کارم بدو دیده کسی پسندیده شود