گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۱۹


روزیکه مرا عشق تو دیوانه کند
دیوانگی کنم که دیو آن نکند
حکم مژه تو آن کند با دل من
کز نوک قلم خواجهٔ دیوان نکند