گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۲۱


رو نیکی کن که دهر نیکی داند
او نیکی را از نیکوان نستاند
مال از همه ماند و از تو هم خواهد ماند
آن به که بجای مال نیکی ماند