گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۲۳


زان مقصد صنع تو یکی نی ببرید
از بهر لب چون شکر خود بگزید
وان نی ز تو از بسکه می لب نوشید
هم بر لب تو مست شد و بخروشید