گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۲۷


زندان تو از نجات خوشتر باشد
نفرین تو از نبات خوشتر باشد
شمشیر تو از حیات خوشتر باشد
ناسور تو از نوات خوشتر باشد